1. Skupština – 15.05.2023 - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

1. Skupština – 15.05.2023

D N E V N I   R E D :

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih članova društva i podobnosti skupštine o odlučivanju
 2. Donošenje Odluke o četvrtoj izmjeni Poslovnog plana i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2024. godina
 3. Razmatranje Izvješća o poslovanju i stanju Društva za 2022. godinu
 4. Donošenje Odluke o  usvajanju  godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
 5. Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2022. godinu
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju izvještaja prema Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2022. godinu
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2023. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju poslovnog plana
 10. Podnošenje godišnjeg izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj
 11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 6309/5 k.o. Vukovar i načina prodaje
 12. Ponude članova društva za kupnju poslovnog udjela Vodovoda grada Vukovara d.o.o. u temeljnom kapitalu
 13. Projekt Vukovar
 14. Razno.

Prisutni članovi skupštine

 1. Grad Vukovar – Dražen Čulig, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara po punomoći
 2. Općina Borovo- općinski načelnik Zoran Baćanović
 3. Općina Tompojevci – općinski načelnik Milan Grubač,
 4. Općina Bogdanovci- općinski načelnik Marko Barun
 5. Vodovod grada Vukovara d.o.o., zastupan po direktoru društva Dariju Tišovu

Dokumenti

 1. Odluka o četvrtoj izmjeni Poslovnog plana i Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2024. godina
 2. Odluka o  usvajanju  godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
 3. Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2022. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju izvještaja prema Uredbi o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga i prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva za 2022. godinu
 5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva
 6. Odluka o izboru revizora za 2023. godinu
 7. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju poslovnog plana
 8. Odluka o privremenoj obustavi postupka prodaje nekretnine

 

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike