Priključenje na komunalne vodne građevine - Vodovod grada Vukovara
Na vrh stranice
Kontaktirajte nas
Vodovod grada Vukovara d.o.o
Jana Bate 4
Vukovar
email: vgv@vgv.hr
tel: 0800 85 87

Priključenje na komunalne vodne građevine

Hodogram aktivnosti kod priključenja na vodne usluge

Ukoliko korisnik obavezu iz točke 1. dostavi nepotpunu Isporučitelj će uputiti korisnika o potrebnim nadopunama kako bi Zahtjev bio pravovaljan.

Ukoliko korisnik obavezu iz točke 5. ne obavi u najduže propisanom roku, smatra se da je odustao od priključka na vodne građevine te se zahtjev stornira i ne arhivira. Ako korisnik odluči nastaviti sa priključkom nakon propisanih rokova dužan je ponoviti prethodne radnje uz ponovno prilaganje potrebne dokumentacije.

Ukoliko korisnik obavezu iz točke 6. ne obavi u najduže propisanom roku, smatra se da je odustao od priključka na vodne građevine te se zahtjev stornira i ne arhivira. Ako korisnik odluči nastaviti sa priključkom nakon propisanih rokova dužan je ponoviti prethodne radnje uz ponovno prilaganje potrebne dokumentacije.

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine

Kako se podnosi zahtjev za priključenje?

Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu dostupnom ovdje, odnosno u poslovnim prostorijama na adresi Jana Bate 4, Vukovar.

Što se prilaže uz zahtjev za priključenje?

Uz zahtjev za priključenje obavezno se prilaže:

  1. izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu za koju se treba izvesti priključak, ne stariji od 6 mjeseci,
  2. kopiju katastarskog plana za nekretninu za koju se treba izvesti priključak, ne stariju od 6 mjeseci.

Zakoniti posjednik uz stavke pod brojem 1. i 2. prilaže i dokaz o pravu korištenja građevine ili ovjerenu punomoć odnosno pisanu suglasnost vlasnika za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Investitor uz stavke pod brojem 1. i 2. prilaže i pisanu suglasnost vlasnika za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Izvođač radova uz stavke pod brojem 1. i 2. prilaže i pisanu suglasnost vlasnika za podnošenje zahtjeva za priključenje ili ugovor o izvođenju radova.

Tko je dužan priključiti se na se na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje?

Vlasnik građevine, dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, ako su osigurani uvjeti za priključenje sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima Vodovoda grada Vukovara d.o.o., u slijedećim rokovima:

  • novoizgrađenu građevinu, u naseljima gdje je sustav javne vodoopskrbe, odnosno sustav javne odvodnje izgrađen, dužan je priključiti prije uporabe građevine,
  • postojeću građevinu, u naseljima gdje je već izgrađen sustav javne vodoopskrbe, odnosno sustav javne odvodnje, dužan je priključiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
  • postojeću građevinu, u naseljima gdje nije još izgrađen sustav javne vodoopskrbe, odnosno sustav javne odvodnje, dužan je priključiti u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti Vodovoda grada Vukovara d.o.o. o završetku izgradnje sustava javne vodoopskrbe, odnosno sustava javne odvodnje i mogućnosti priključenja.
Što je priključak na komunalne vodne građevine?

Priključenjem na komunalne vodne građevine smatra se izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje vodnih usluga.

Priključkom na mrežu javne vodoopskrbe (vodovodni priključak) smatra se dio cjevovoda pitke vode od spoja na uličnoj mreži do vodomjera, uključivo vodomjer i zaporni uređaj prije vodomjera.

Priključkom na mrežu javne odvodnje (kanalizacijski priključak) smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do kontrolnog okna.

Kako pokrenuti postupak priključenja na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje?

Postupak za priključenje na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Tko može podnijeti zahtjev za priključenje?

Zahtjev za priključenje može podnijeti vlasnik nekretnine, zakoniti posjednik, investitor ili izvođač radova.

Imate pitanja? Nazovite besplatni telefon 0800 85 87

Kakav je postupak nakon podnošenja zahtjeva za priključenje?

Po zaprimljenom zahtjevu, na teren izlazi stručna ekipa Vodovoda grada Vukovara d.o.o. koja utvrđuje postoje li tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje sukladno Općim i tehničkim uvjetima te ako postoje, izdaje se dozvola za priključenje. Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, Vodovoda grada Vukovara d.o.o. odluku kojom se zahtjev za priključenje odbija.

Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja na terenu, a ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, izrađuje se Ponuda i Troškovnik potrebnih radova za priključak na temelju kojih podnositelj zahtjeva s Vodovodom grada Vukovara d.o.o. zaključuje Ugovor o izgradnji priključka.

Kako se vrši plaćanje priključka?

Sukladno uviđaju na terenu te Ponudi i Troškovniku utvrđuje se iznos troškova za izvođenje priključka.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. izdaje podnositelju zahtjeva predračun na temelju kojeg se vrši plaćanje iznosa troškova za izvođenje priključka.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. može podnositelju zahtjeva (pravnoj ili fizičkoj osobi) odobriti obročno plaćanje iznosa troškova za izvođenje priključka, prema planu otplate.

Koji su rokovi izvođenja priključka?

Nakon ispunjenih svih propisanih uvjeta iz Ugovora pristupa se izvođenju radova na predmetnoj lokaciji, a najkasnije trideseti dan od potpisa Ugovora osim u opravdanim slučajevima.

Naše mrežne stranice koriste internet kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem stranica prihvaćate pravila privatnosti o kojima možete više saznati putem rubrike