Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

23.08.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže dana 23.08. (utorak), 24.08. (srijeda), 25.08. (četvrtak) i 26.08. (petak) u periodu od 08:00 do 13:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u naselju Svinjarevci.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

14.06.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 15.06.2016. (srijeda) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u prigradskom naselju Lipovača u Vukovaru. Izvest će se radovi na izmještanju hidrotehničke opreme u zasunskoj komori na raskrižju ulice Svete Ane i Slavonske u prigradskom naselju Lipovača u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

20.04.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 21.04.2016. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Hrvatskog zrakoplovstva (neparni brojevi od kućnog broja 1 do 11 i parni brojevi od 12 do 52) u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori u ulici Hrvatskog zrakoplovstva 7 u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

31.03.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 01.04.2016. (petak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe za zgrade 4 i 5 na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru. Izvest će se radovi na prespajanju priključaka na vodovodnu mrežu za zgrade 4 i 5 na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

15.03.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 16.03.2016. (srijeda) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe na Vijencu Ruđera Boškovića i u ulici Hrvatskog zrakoplovstva (neparni brojevi od kućnog broja 1 do 9) u Vukovaru. Izvest će se radovi na rekonstrukciji priključaka na vodovodnu mrežu na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

14.03.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 15.03.2016. (utorak) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati doći do prekida vodoopskrbe na Vijencu Ruđera Boškovića i u ulici Hrvatskog zrakoplovstva (neparni brojevi od kućnog broja 1 do 9) u Vukovaru. Izvest će se radovi na rekonstrukciji priključaka na vodovodnu mrežu na Vijencu Ruđera Boškovića u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

04.03.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 07.03.2016. (ponedjeljak) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u Vinogradskoj i Kudeljarskoj ulici (od kućnog broja 9 do 33) u Vukovaru. Izvest će se radovi na zamjeni hidrotehničke opreme u zasunskoj komori na raskrižju Vinogradske i Kudeljarske ulice u Vukovaru.

 

Obavijest o prekidu vodoopskrbe

01.03.2016.

Obavještavamo potrošače vode da će dana 02.03.2016. (srijeda) u vremenu od 08:00 do 11:00 sati doći do prekida vodoopskrbe u ulici Franje Kuhača, Kneza Višeslava, Milke Trnine i Vinkovačka (od kućnog broja 20 do 52) u Vukovaru. Izvest će se radovi na ugradnji hidrotehničke opreme u zasunskoj komori na raskrižju ulice Franje Kuhača i Vinkovačke u Vukovaru.

 

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

 

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.
Vukovar, Jana Bate 4

ili na

prigovori@vgv.hr

odnosno na telefax broj: 032-424-724

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U prigovoru potrošač je dužan napisati svoje ime i prezime te adresu dostave odgovora.

 

PROJEKT UNUTARNJE VODE                                                                                 01.10.2013.

Anketiranje korisnika i socijalna studija u okviru porvedbe Projekta Unutarnje vode

 

PRIOPĆENJE VODOVODA GRADA VUKOVARA D.O.O.

Naputak korisnicima sustava javne odvodnje, daje se

Poštovani,

      Prilikom aktivnosti na incidentnom održavanju cjevovoda sustava javne odvodnje naselja Olajnica, (veljača 2013. god. – fotografija, dolje), utvrđena je znatna zapunjenost kolektora nerazgradivim tvarima - vlažnim maramicama. Isti otpad miješanjem s prijemnikom stvara talog koji ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda u cjevovodima sustava javne odvodnje. Na taj način ugrožavaju se i cjevovodi interne kućne kanalizacije povratom otpadne vode iz javnog sustava. Ovakav talog predstavlja izuzetnu poteškoću za uklanjanje  specijalnim vozilima.

      S obzirom da otpadne vode sa naprijed pomenutim sadržajem dolaze iz internih razvoda korisnika sustava javne odvodnje (poglavito višestambenih  objekata), ovim putem dostavljamo naputak o otpadnim tvarima koje se ne bi smjele upuštati u kanalizaciju putem sanitarnih uređaja kućanstava:

- vlažne maramice - dlake
- pelene - kosa
- higijenski ulošci - ostaci životinjske utrobe
- krpe - ostaci vapna
- pepeo - cementni mulj
- perje - ostaci građevinskog materijala i dr.
- ambalaža

Vlažne maramice u kolektoru OlajnicaVlažne maramice   

vlažne maramice u kolektoru naselja Olajnica

                 Naposljetku, jedan od preduvjeta dobrog stanja u cjevovodima sustava javne odvodnje je savjesno ponašanje korisnika sustava javne odvodnje.

Vaš Vodovod grada Vukovara d.o.o.

U Vukovaru, 14. 02. 2013. god.

 

 

                                                                                                         06.12.2012.

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II.B ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)
USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE (za 2013.godinu)

 

Projekti za apliciranje prema fondovima EU

 

ODLUKA O CIJENI VODE                                                           

 

Dana 04.listopada 2011. započeti će izvođenje radova na priključku dvorca Eltz na kanalizacijsku mrežu  u Vukovaru. Radovi će se odvijati uz postavljanje privremene regulacije prometa   na državnoj cesti broj 2 , raskrižje  ulica Županijska, J.J.Strossmayera i dr. Antuna Bauera-Paje u Vukovaru. Planirani završetak radova  je 5 radnih dana.

 

 

Odluka o cijeni vodnih usluga

 

Obavijest potrošačima                                                                21.03.2011.

Temeljem čl.206. st. 7. Zakona o vodama Vlada RH je donijela Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Prema Uredbi cijena vodnih usluga se sastoji od fiksnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem priključka na vodne građevine i ne zavisi o potrošnji i varijabilnog dijela vodne usluge, koji se obračunava temeljem isporučene količine vode.

Cijeli tekst dokumenta